-

Uslovi korištenja

Ovim uslovima korištenja uređuju se pravni odnosi između društva Internet marketing d.o.o. i korisnika usluga www.rabaho.com. Uslovi važe od datuma stupanja na snagu pa do dana promjene uslova ili njihove nadopune.

Uslovi korištenja i izjava o saglasnosti

Korisnička upotreba internet stranice www.rabaho.com određena je pravilima i uslovima navedenim u uslovima korištenja. Korištenjem internet stranice www.rabaho.com, korisnici potvrđuju da prihvataju navedena pravila i uslove te se slažu sa pravilima i uslovima korištenja navedene internet stranice.

Društvo Internet marketing d.o.o. vlasnik je internet stranice www.rabaho.com i zaduženo je za provođenje finansijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta.

Svakim daljnjim korištenjem ove internet stranice potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa pravilima i uslovima korištenja.

Svaki korisnik ima lično pravo na korištenje stranice www.rabaho.com. Korisnik je svaka osoba koja se neposredno ili posredno u bilo kojem trenutku koristi uslugama stranice rabaho.com.

Izjava o odgovornosti

Korisnik daje saglasnost da se koristi www.rabaho.com isključivo na vlastitu odgovornost. Stranica www.rabaho.com ni na koji način ne daje garanciju da će upotreba ove stranice biti neprekidna ili bez grešaka. Takođe, ne garantuje za posljedice upotrebe ili pouzdanost, tačnost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda pruženih putem ove internet stranice. Korisnik razumije, prihvata i potvrđuje da rabaho.com ne odgovara za protivzakonito ili neprikladno ponašanje drugih korisnika ili trećih strana. Rizik mogućih šteta koje nastaju kao posljedica navedenog u potpunosti snosi korisnik stranice.

Izjava se odnosi na sve moguće štete uzrokovane eventualnom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu i prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim i nemarnim ponašanjem ili bilo kakvom drugom radnjom.

Rabaho.com, kao i sva druga fizička ili pravna lica koja učestvuju u stvaranju, proizvodnji i distribuciji ove stranice ne odgovaraju ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili onemogućenog korištenja ove internet stranice. Korisnik razumije i pristaje na saglasnost da se navedeni uslovi odnose na cjelokupan sadržaj internet stranice www.rabaho.com.

Korisnički račun i lozinka

Nakon otvaranja korisničkog računa na www.rabaho.com smatra se da je korisnik pročitao, razumio i prihvatio uslove korištenja ove stranice.

Svaki korisnik prihvata ličnu odgovornost za zaštitu povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke. Korisnik je saglasan da su događaji izazvani prekidom usluga pri korištenju usluga izvan kontrole internet stranice rabaho.com. Stranica zbog toga ne odgovara za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći tokom pružanja usluga.

Korisnik razumije i slaže se da pristup www.rabaho.com može biti isključen, privremeno nedostupan ili prekinut zbog razloga koji su izvan odgovornosti rabaho.com.

Oslobađanje od odgovornosti

Internet stranica rabaho.com ne odgovara ni za kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik postavi na stranicu www.rabaho.com.

Objavljivanje bilo kakvog neprimjerenog sadržaja u kojem se vrijeđaju lična ljudska, moralna, vjerska i etička načela je strogo zabranjeno. Stranica rabaho.com prijaviće svaku sličnu navedenu zloupotrebu nadležnim administratorima.

Rabaho.com zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni, prilagodi, izmijeni, obriše ili ukloni svaki sadržaj koji je ocijenjen kao neprikladan.

Rabaho.com, kao i njeni saradnici, pružaoci podataka i uređivači ne odgovaraju za bilo kakve greške i netačnosti, kao ni za druge nedostatke, neprikladnost i neizvornost podataka na ovim stranicama. Takođe, ne odgovaraju za bilo kakav prekid ili kašnjenje u prenosu podataka do korisnika. Nijedna od navedenih strana ne snosi odgovornost za moguća potraživanja i gubitke koji mogu proizaći iz toga.

Rabaho.com zadržava potpuno pravo da promijeni ili ukine prenos bilo koje vrste ili dijela podataka. Stranica takođe zadržava pravo na potpuni prestanak slanja ili promjenu brzine prenosa ili bilo kojih drugih funkcija. Stranica rabaho.com može koristiti navedena prava u svim segmentima poslovanja, bez ograničenja.

Ako su materijali koji krše opšte uslove korištenja postavljeni od strane trećih osoba, rabaho.com nije odgovoran za njihovo postavljanje, ali će se pobrinuti da se navedeni materijali uklone.

Za sva mišljenja, savjete, izjave, usluge, ponude ili druge informacije i sadržaje postavljene od trećih strana, odgovorni su određeni autori ili distributeri, a ne stranica rabaho.com. Ni rabaho.com niti bilo koji treći pružaoc informacija ne daju garanciju za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni za mogućnosti prodaje i pogodnosti za neku drugu određenu namjenu.

Rabaho.com ni u kojem slučaju ne odgovara za eventualni gubitak ili štetu nastalu zbog korisnikovog pouzdavanja u informacije dobijene putem sistema na stranici. Korisnik je odgovoran za vlastitu procjenu tačnosti, potpunosti i korisnosti bilo kojeg stava, savjeta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja na internet stranici rabaho.com.

Promjena uslova korištenja

Rabaho.com zadržava sva prava da ukine ili izmijeni bilo koji od navedenih uslova korištenja u slučaju da to smatra potrebnim. Predviđene izmjene mogu uključiti uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga se korisnicima preporučuje da s vremena na vrijeme iznova pročitaju uslove korištenja i izjavu o povjerljivosti podataka kako bi imali uvid u eventualne promjene.

Ako i nakon promjene uslova korištenja i izjave o povjerljivosti podataka korisnik nastavi koristiti predmetne stranice, smatra se da je pročitao i prihvatio trenutne uslove korištenja i izjavu o povjerljivosti podataka.

Sve izmjene ili brisanja pravila i uslova korištenja stupaju na snagu odmah nakon objave na www.rabaho.com. Svaka daljnja upotreba ovih stranica smatra se prihvatanjem tih promjena.

Izjava o vlasništvu

Internet stranica rabaho.com je privatno vlasništvo. Svaki vid komunikacije i interakcije koji se odvija na ovoj stranici mora se pridržavati uslova korištenja. Korisnik je dužan da koristi internet stranicu www.rabaho.com u skladu s opštim moralnim i etičkim načelima te propisima u Bosni i Hercegovini.

Korisnici ne smiju putem stranice rabaho.com prenositi nikakav materijal koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv ili ugrožavajući, opscen, vulgaran ili na bilo koji način narušava i ugrožava prava i privatnost drugih, kao ni materijal koji krši bilo kakve propise i podstiče na protivzakonite aktivnosti, ili koji sadrži ponudu bilo kakvih ponuda/usluga ili oglašavanje, koji nema izričito pismeno dopuštenje stranice rabaho.com.

Svako ponašanje koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u upotrebi ove internet stranice strogo je zabranjeno. Zabranjeno je korištenje ove stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve vjerske, političke, komercijalne ili nekomercijalne promocije. Strogo je zabranjeno pozivanje korisnika rabaho.com na učlanjenje u bilo kakve druge online ili offline ponude/usluge koje su konkurencija ovoj stranici.

Za upotrebu rabaho.com potrebno je odobrenja nosioca autorskih prava kao i odobrenje nosioca prava na žigove i dizajn. Bilo kakva objava, distribucija, kopiranje ili mijenjanje ove internet stranice strogo su zabranjeni bez prethodnog pismenog odobrenja od strane www.rabaho.com! Svako kršenje ove zabrane tretiraće se kao povreda prava intelektualnog vlasništva i kao posljedica toga može doći do brojnih sudskih postupaka ili kaznenog gonjenja protiv počinioca. Na rabaho.com, osim materijala zaštićenih žigom, autorskim pravom i dizajnom, postoje i druge informacije, koje su pokrivene pravom drugih pravnih ili fizičkih lica. U ove informacije spadaju fotografije, zvuk, grafika, tekstovi, softver i ostali sadržaj, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Sva autorska prava vezana za biranje, postavljanje, unapređenje i vođenje takvog sadržaja zadržava rabaho.com.

Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje, prenos ili učestvovanje u prenosu i prodaji, mijenjanje ili bilo kakvo iskorištavanje sadržaja www.rabaho.com. Zabranjeno je, bez prethodnog pismenog odobrenja stranice, redistribuirati, kopirati, izdavati ili komercijalno iskorištavati preuzeti materijal. Preuzimanje, ispisivanje i spremanje autorski zaštićenog materijala dozvoljeno je samo za vlastito i lično korištenje.

Korisnicima je zabranjeno objavljivati bilo kakav materijal koji je zaštićen žigom, autorskim ili drugim pravima intelektualnog vlasništva bez jasnog odobrenja nosioca tih prava. Rabaho.com nije obavezan pomagati u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskim pravima, i za štetu nastalu povredom autorskih prava ili zloupotrebom žiga i drugog intelektualnog vlasništva odgovara samo korisnik.

Svakim postavljanjem materijala na internet stranicu www.rabaho.com korisnik daje garanciju da kao nosioc prava na te materijale daje stranici neograničeno, besplatno i pravno valjano pravo na upotrebu, izmjenu, objavljivanje, reprodukovanje, prevođenje, prilagođavanje i distribuisanje istog materijala. Drugim korisnicima dozvoljeno je pristupati, pregledavati, spremati ili reprodukovati isti materijal samo za ličnu upotrebu.

Rabaho.com zadržava pravo, ali nema obavezu, da u svakom trenutku nadzire sadržaj ovih stranica, kako bi se osiguralo poštovanje svih uslova korištenja i pravila koje stranica propisuje. „Chat“ sobe i forumi, koji se nalaze na ovoj stranici, takođe spadaju pod pravo nadzora. Rabaho.com zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal koji ne poštuje navedena pravila ili je upitan iz drugih razloga, bez ograničavanja od prethodno navedenih stavki.

Korisnik razumije i prihvata da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke i drugi načini komuniciranja na stranici javni, a ne privatni, i da stranica www.rabaho.com zadržava pravo na nadzor komunikacije korisnika bez njihovog znanja i dopuštenja. Bilo kakav vid komunikacije koju korisnik objavi na rabaho.com ne smatra se povjerljivim. Korisnik se slaže da prilikom objavljivanja komentara, poruka i informacija daje rabaho.com pravo na korištenje istih. Nakon njihove objave, stranici rabaho.com daje se odobrenje da ih koristi za promociju, oglašavanje, istraživanje ili bilo kakvu drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik se slaže i prihvata da oslobađa stranicu rabaho.com od odgovornosti i svih zahtjeva za naknadu troškova i štete. Uključujući njegove saradnike, odgovorne osobe, zaposlene i agente. Ovo uključuje i troškove pravnog zastupanja čiji je eventualni nastanak moguć korisnikovim korištenjem stranice rabaho.com

Rješavanje sporova

Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ove internet stranice su u nadležnosti suda u Sarajevu i biće riješeni u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ove internet stranice korisnik je saglasan i daje svoj pristanak da bilo koji spor ili zahtjev, koji proizilazi iz ovih uslova ili je povezan sa njima i njihovim provođenjem, spada pod nadležnost suda u Bosni i Hercegovini.

Raskid poslovnog odnosa

Rabaho.com zadržava pravo da raskine poslovni odnos u bilo kojem trenutku sa bilo kojim korisnikom. Takođe ima pravo da odmah ukine sve korisničke račune i lozinke korisnika, ako se ponašanje određenog korisnika bude smatralo neprihvatljivim. Rabaho.com zadržava potpuno pravo da odmah raskine odnos sa korisnikom u bilo kojem slučaju nepoštovanja navedenih uslova. Nakon ukidanja korisničkih računa ili lozinki, svi uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika nastavljaju da vrijede.

U slučaju da nadležni sud pronađe ništavnost u nekoj od ovih stavki, ta ništavnost neće imati uticaj na pravilnost drugih odredbi ovih uslova i drugi dijelovi ovih uslova ostaju na snazi. Ako bilo koja od navedenih strana ne iskoristi svoja prava, to se neće smatrati kao gubitak ili odricanje istih. Takođe se neće voditi kao gubitak drugih navedenih prava.

Završna odredba

Svi navedeni opšti uslovi korištenja stupaju na snagu istog trenutka kada se objave na službenoj stranici www.rabaho.com. Uslovi korištenja važe za sve korisnike koje su zasnovali odnos nakon trenutka objave istih na stranici.

Voditelj prodavnice, a u isto vrijeme prodavač je preduzeće:

Internet Marketing d.o.o.

Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka

JIB: 4403589510005

PIB: 403589510005

Kvalitetni i jedinstveni proizvodi po sjajnim cijenama.

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o najnovijim ponudama na Rabaho!

icon-safe-shopping
Sigurna kupovina

Da bismo obradili vašu narudžbu upotrebljavamo najbolje sigurnosne mjere, kako bi osigurali da su vaši podaci koje upišete pri narudžbi sigurno pohranjeni.

icon-shipping
Pouzdana isporuka

Snosimo odgovornost za sigurnu isporuku proizvoda na vašu adresu u ispravnom stanju.

icon-package
Vrijeme isporuke 24h

Naručene proizvode isporučujemo u najkraćem periodu od jednog dana od primanja uplate.

icon-list
Visoka procjena kvaliteta

Proizvod je napravljen od materijala visoke kvalitete, koji omogućavaju jednostavnu i sigurnu uporabu proizvoda.

icon-heart
Garancija na proizvod

Garancija i rok za vraćanje novca važe 44 dana. U tom periodu mi vam vraćamo novac ako slučajno sa proizvodom ne budete zadovoljni.